Saltar al contenido
Home » oferta extraordinària d’estabilització de la Diputació de Barcelona

oferta extraordinària d’estabilització de la Diputació de Barcelona

  ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria dels processos selectius compresos dins l’oferta extraordinària d’estabilització.

  Mitjançant el Decret de la presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de data 18 de maig de 2022 i número de referència 5797, es va resoldre aprovar la convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de la Diputació de Barcelona, integrada per 1.656 places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres entitats vinculades del seu sector públic, tenint en compte les limitacions que al respecte disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

  El detall de les places incloses en l’esmentada oferta extraordinària d’estabilització es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8674, de 24 de maig de 2022.

  Per decrets de la presidència delegada de l’àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la corporació de data 5 d’octubre de 2022 número de registre 12491, número de registre 12495 i número de registre 12496, es convoquen els processos selectius compresos dins l’oferta extraordinària d’estabilització de la Diputació de Barcelona que tot seguit es detallen:

  Convocatòria 01CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 7 places de la categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria – arquitecte/a, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria – arquitecte/a, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 02CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, 3 places de la categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria – enginyer/a de camins, canals i ports, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 4 places de la categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria – enginyer/a de camins, canals i ports, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 03CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 13 places de la categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria – enginyer/a del territori, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 04CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 5 places de la categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria – enginyer/a forestal, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 06CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en ciències – tècnic/a de laboratori químic/microbiològic, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 07CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en ciències – tècnic/a superior gestió del medi natural, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 08CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior en ciències – tècnic/a en l’àmbit de la gestió del medi ambient, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior en ciències – tècnic/a en l’àmbit de la gestió del medi ambient, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 09CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 7 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en l’àmbit del medi ambient, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en l’àmbit del medi ambient, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 10CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria – tècnic/a en la gestió de l’àmbit del medi ambient, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 11CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior en medicina – metge/essa-medicina general, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior en medicina – metge/essa – medicina general, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 12CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en farmàcia – tècnic/a en farmàcia, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 13CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior d’informació – redactor/a, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior d’informació – redactor/a, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 15CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 4 places de la categoria de tècnic/a superior en psicologia/sociologia – psicòleg/òloga clínic/a, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 16CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 9 places de la categoria de tècnic/a superior en economia – economista, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Les places convocades corresponen al torn lliure, de les quals s’ha previst 1 plaça al torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de Barcelona.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 4 places de la categoria de tècnic/a superior en economia – economista, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 17CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 29 places de la categoria de tècnic/a superior dret – tècnic/a en dret local, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Les places convocades corresponen al torn lliure, de les quals s’ha previst 2 places al torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de Barcelona.

  De les places convocades, 1 plaça està adscrita a l’Institut del Teatre.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 10 places de la categoria de tècnic/a superior en dret – tècnic/a en dret local, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 18CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 6 places de la categoria de tècnic/a superior dret – tècnic/a en funció pública i relacions laborals, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  De les places convocades, 1 plaça està adscrita al Consorci d’estudis, mediació i conciliació a l’administració local (CEMICAL).

  Convocatòria 19CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior dret – tècnic/a en dret urbanístic i del medi, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 21CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 9 places de la categoria de tècnic/a superior en documentació – tècnic/a en documentació del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en documentació – tècnic/a en documentació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 22CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior en educació física – tècnic/a en esports, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 23CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de llengua i cultura catalana, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 24CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior en educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de llengua i cultura estrangeres (anglès i alemany), del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 25CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de cultura i història, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 26CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit d’art i creació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior d’educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit d’art i creació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 27CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de música o arts escèniques (música), del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 28CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior d’educació – tècnic/a en educació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 29CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en educació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 30CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior en lletres – tècnic/a en geografia, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 31CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 6 places de la categoria de tècnic/a superior d’informàtica – tècnic/a d’informàtica, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  De les places convocades, 3 places estan adscrites a l’Institut del Teatre.

  Convocatòria 33CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en joventut, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 34CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 8 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en salut pública, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a superior en salut pública, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 35CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 21 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió de polítiques socials, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 36CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en l’àmbit de la gestió de l’ús públic d’espais naturals, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 37CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 8 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de programes europeus i solidaritat, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 6 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió de programes europeus i solidaritat, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 38CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 12 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de programes de promoció econòmica i ocupació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 7 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de programes de promoció econòmica i ocupació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 39CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió museística, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 40CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 4 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en l’àmbit de la cooperació local, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 41CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 6 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en gestió de la comunicació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 42CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 8 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a d’organització i processos de gestió, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 43CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 16 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de polítiques públiques, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de polítiques públiques, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 44CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 7 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en la gestió turística, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 45CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 12 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en gestió de la contractació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en gestió de la contractació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 46CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió de publicacions, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 47CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior d’informació – tècnic/a de gestió de publicacions, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Convocatòria 49CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de producció editorial, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 50CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió de la participació ciutadana, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió de la participació ciutadana, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 51CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 5 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de comerç, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de comerç, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 52CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en correcció lingüística, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en correcció lingüística, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 53CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió publicitària, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 56CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió de cultura, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a de gestió de cultura, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 57CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 7 places de la categoria de tècnic/a superior de cultura – tècnic/a de gestió cultura, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 58CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 12 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a en gestió i recaptació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Totes les places convocades estan adscrites a l’Organisme de Gestió Tributària.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 8 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a superior de gestió i recaptació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Totes les places convocades estan adscrites a l’Organisme de Gestió Tributària.

  Convocatòria 59CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 4 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a superior en assessoria jurídica, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Totes les places convocades estan adscrites a l’Organisme de Gestió Tributària.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior – tècnic/a superior assessoria jurídica, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors.

  Totes les places convocades estan adscrites a l’Organisme de Gestió Tributària.

  Convocatòria 62CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a superior recursos humans – tècnic/a de prevenció de riscos laborals, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  De les places convocades, 1 plaça està adscrita a l’Institut del Teatre.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 5 places de la categoria de tècnic/a superior recursos humans – tècnic/a de prevenció de riscos laborals, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 63CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 15 places de la categoria de tècnic/a superior recursos humans – tècnic/a de recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a superior recursos humans – tècnic/a de recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A1, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 64CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 7 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria – arquitecte/a tècnic/a, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria – arquitecte/a tècnic/a, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 65CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria – enginyer/a tècnic/a industrial, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria – enginyer/a tècnic/a industrial, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 66CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 6 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria – enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 67CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 12 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria – enginyer/a tècnic/a del territori, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 68CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria – enginyer/a tècnic/a forestal, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 69CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria – enginyer/a tècnic/a agrícola, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 70CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria – tècnic/a de sistemes d’informació territorial, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 71CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria – tècnic/a en l’àmbit de la gestió de l’ús públic d’espais naturals, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 72CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 17 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana en sanitat – infermer/a, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Les places convocades corresponen al torn lliure, de les quals s’ha previst 1 plaça al torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de Barcelona.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana en sanitat – infermer/a, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 73CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana en sanitat – fisioterapeuta, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 74CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 146 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana bibliologia – bibliotecari/ària, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Les places convocades corresponen al torn lliure, de les quals s’ha previst 2 places al torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de Barcelona.

  De les places convocades, 1 plaça està adscrita a l’Institut del Teatre.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 5 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana bibliologia – bibliotecari/ària, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 75CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana bibliologia – bibliotecari/ària en l’àmbit dels recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 76CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de terapeuta ocupacional – terapeuta ocupacional, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 77CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana empresarials – tècnic/a mitjà/ana empresarials, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 78CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 4 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana de treball social – treballador/a social, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 79CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 10 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana educador/a – educador/a, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 80CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana d’educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de tecnologies, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana d’educació – professor/a ensenyament no formal en l’àmbit de tecnologies, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 81CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana d’educació – professor/a d’ensenyament no formal en l’àmbit de disseny de moda, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 82CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana informàtica – tècnic/a informàtica, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana informàtica – tècnic/a informàtica, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 83CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a d’arxivística, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 84CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 7 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió de polítiques socials, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,.

  Les places convocades corresponen al torn lliure, de les quals s’ha previst 1 plaça al torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de Barcelona.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió de polítiques socials, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 85CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió – tècnic/a de gestió de polítiques socials, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,.

  Convocatòria 86CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a en l’àmbit de la gestió de l’ús públic  d’espais naturals, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans.

  Convocatòria 87CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 3 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió de cultura, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especialss.

  Convocatòria 88CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a en gestió turística, del grup de classificació A, subgrup A2, administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 89CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – dietista, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,.

  Convocatòria 90CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a d’organització i processos de gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 91CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió – tècnic/a d’organització i processos de gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió – tècnic/a d’organització i processos de gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 92CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió de polítiques públiques, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 93CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió – tècnic/a de gestió de polítiques públiques, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 94CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió de comunicació, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  De les places convocades, 1 plaça està adscrita a l’Institut del Teatre.

  Convocatòria 95CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 8 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió de publicacions, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial. sotsescala serveis especials, classe comeses especials,.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió de publicacions, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 96CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de sistemes d’informació territorial, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a en sistemes d’informació territorial, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 97CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 5 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a en consum, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a en consum, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 98CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 5 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a en salut pública, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a en salut pública, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 99CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a mitjà/ana en qualitat i gestió acadèmica, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  La plaça convocada està adscrita a l’Institut del Teatre.

  Convocatòria 101CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana – tècnic/a mitjà/ana especialista en l’àmbit de la inspecció tributària, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Totes les places convocades estan adscrites a l’Organisme de Gestió Tributària.

  Convocatòria 103CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 10 places de la categoria de tècnic/a gestió de recursos humans – tècnic/a gestió recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a gestió de recursos humans – tècnic/a gestió recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 104CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista – tècnic/a de gestió recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

  La plaça convocada està adscrita al Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local.

  Convocatòria 105CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a mitjà/ana – tècnic/a de gestió recursos humans en l’àmbit de la gestió tributària, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  La plaça convocada està adscrita a l’Organisme de Gestió Tributària.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 2 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana – tècnic/a de gestió recursos humans en l’àmbit de la gestió tributària, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Totes les places convocades estan adscrites l’Organisme de Gestió Tributària.

  Convocatòria 106CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de la categoria de tècnic/a gestió de recursos humans – tècnic/a mitjà/ana prevenció de riscos laborals, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Convocatòria 107CM/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 4 places de la categoria de tècnic/a gestió de recursos humans – tècnic/a en selecció i desenvolupament, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials

  Les places convocades corresponen al torn lliure, de les quals s’ha previst 1 plaça al torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de Barcelona.

  Convocatòria 108CMO/22

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs de mèrits, per proveir 45 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió – tècnic/a mitjà/ana de gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,.

  Les places convocades corresponen al torn lliure, de les quals s’ha previst 1 plaça al torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de Barcelona.

  De les places convocades, 2 places estan adscrites a l’Institut del Teatre.

  Es convoca procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 14 places de la categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió – tècnic/a mitjà/ana de gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials.

  Per decret de la presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de data 2 d’agost de 2022, número de registre 10288, foren aprovades les bases generals i específiques reguladores dels processos selectius per a l’accés a la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades incloses en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal, així com les bases generals i específiques reservades per a persones que acreditin discapacitat intel·lectual i estan exposades al tauler d’anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans (carrer de Minerva, 4 – Barcelona) i es poden consultar a Convocatòria extraordinària d’estabilització 2022 – Convocatòries de selecció – Diputació de Barcelona (diba.cat)..

  Les esmentades bases es publicaren el dia 5 d’agost de 2022 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com el corresponent anunci de referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 12 d’agost del mateix any, amb número 8730.

  Per decret de la presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de data 28 de setembre de 2022, número de registre 12090, es va aprovar la rectificació dels errors materials i la modificació de les bases específiques reguladores dels processos selectius per a l’accés a la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades incloses en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal (Annex II i Annex III).

  El decret es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 3 d’octubre de 2022, i en data 5 d’octubre de 2022 es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  El termini per a la presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  Els successius anuncis relatius a aquestes convocatòries es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans (carrer de Minerva, 4 – Barcelona) i a Convocatòria extraordinària d’estabilització 2022 – Convocatòries de selecció – Diputació de Barcelona (diba.cat).

  Barcelona, 17 d’octubre de 2022

  Lola Miró Folgado

  Directora dels Serveis de Resursos Humans